Ration1 emergency power generator / emergency power unit / power generator / power generator | 1,900 watts | Gasoline | 4 stroke engine | 4 liter tank | 2x 230 V, 12 V, 2x USB | 59dB(A) | 21kg